WEBBPLATSENS ANVÄNDNINGSVILLKOR

(uppdaterade i maj 2022)

Discovery Communications, LLC (”DCL”) tillhandahåller denna webbplats med leverantörsportalen (”webbplatsen”) i syfte att registrera företag eller enskilda personer som för närvarande är eller vill betraktas som leverantörer av varor och tjänster till DCL eller ett eller flera av dess närstående företag (sammantaget Warner Bros. Discovery-koncernen. ”Närstående företa” ska avse varje enhet som direkt eller indirekt, via en eller flera mellanhänder, styr, styrs av eller styrs gemensamt med DCL, dock under förutsättning att ingen aktieägare i Warner Bros. Discovery, Inc. ska vara ett närstående företag till DCL i enlighet med detta avtal.  

Läs dessa användningsvillkor (”villkor”) noggrant.  Dessa villkor gäller för din (”leverantör” eller ”du”) användning av webbplatsen och omfattar viktig information om dina rättsliga rättigheter, inklusive obligatoriskt skiljedomsförfarande, ingen klasslättnad, avstående från din rätt till juryrättegång, friskrivning från garantier och ansvarsbegränsning samt gottgörelse till DCL och Warner Bros. Discovery-koncernen (sammantaget ”WBD”, ”oss” eller ”vi”).  Spendera några minuter på att läsa igenom dessa avsnitt. 

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att hålla dig till dessa villkor.  Dessa villkor gäller endast för din användning av webbplatsen.   I den utsträckning du har ett separat handelsavtal med WBD som reglerar tillhandahållandet av vissa varor och/eller tjänster mellan dig och WBD är det avtalet separat och åtskilt från och ersätts inte av dessa villkor.

Ytterligare eller andra villkor kan gälla för andra webbplatser, appar och tjänster som erbjuds av WBD.  Sådana villkor är tillgängliga på den plats där den relevanta webbplatsen, appen eller tjänsten erbjuds.  Lär vart och ett av tillämpliga villkoren för att få mer information.  

Vi kan ändra dessa villkor då och då. Genom att fortsätta att använda webbplatsen efter att vi har publicerat sådana ändringar samtycker du till dessa ändrade villkor. Vi kan ändra, stoppa eller upphöra med tillhandahållandet av eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av den när som helst.

WBD och dess informationsleverantörer lämnar inga garantier om tillförlitlighet, noggrannhet, aktualitet, användbarhet eller fullständighet med avseende på informationen på webbplatsen. Trots våra ansträngningar för att tillhandahålla användbar och korrekt information kan det ibland uppstå fel. Innan du agerar på information som du har hittat på webbplatsen måste du bekräfta alla fakta som är viktiga för ditt beslut. En länk till en annan webbplats innebär inte att WBD eller dess licensgivare rekommenderar den webbplatsen (eller någon produkt, tjänst eller annat material som erbjuds på den webbplatsen) och WBD ansvarar inte för och kan inte garantera funktionsdugligheten i varor och tjänster som tillhandahålls av andra parter till vars webbplats vi länkar.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att inte skicka in, tillhandahålla eller överföra något material via webbplatsen eller på annat sätt delta i något uppförande som:

WBD ska ha rätt men ingen skyldighet att övervaka innehållet på webbplatsen för att fastställa efterlevnad av dessa villkor och alla andra driftsrelaterade regler som då och då kan fastställas av WBD. WBD ska ha rätt att efter eget gottfinnande redigera, flytta, radera eller vägra att acceptera material som av olika anledningar skickas till eller tillhandahålls via webbplatsen, inklusive på grund av brott mot dessa villkor, oavsett om det är av rättsliga eller andra skäl, eller på grund av att materialet är anstötligt för WBD efter WBD:s egna och absoluta gottfinnande. Oaktat vår rätt till detta förblir leverantörer ensamt ansvariga för innehållet i det de skickar in till eller tillhandahåller på webbplatsen. Du bekräftar och samtycker till att varken WBD eller något av dess närstående företag ska åta sig eller ha något skadeståndsansvar för någon åtgärd eller uteblivna åtgärd från WBD:s sida med avseende på något uppgifter på webbplatsen eller något meddelande eller någon” information som tillhandahålls på webbplatsen. WBD förbehåller sig dessutom rätten att lämna ut all information som WBD anser vara nödvändig för att efterleva alla lagar, förordningar eller förfrågningar från myndigheter eller att vägra att acceptera eller att helt eller delvis radera information eller material.

WBD kräver att du inte använder webbplatsen för att bryta mot någons upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter. När du tillhandahåller eller skickar in något material till webbplatsen innebär det att du garanterar och framställer att du äger eller har rätt att publicera eller skicka in materialet eller att du skickar in det med uttryckligt medgivande från ägaren och att ingen annan part har någon rätt till, något anspråk avseende eller något intresse i det material du har skickat in eller tillhandahållit. Att skicka in eller publicera material som tillhör en annan person utan medgivande från den som äger materialet är inte bara en överträdelse av dessa villkor, utan kan även leda till rättsligt ansvar för intrång i upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter.

ANVÄNDNING AV MATERIAL

Allt material du skickar in via webbplatsen kan för all framtid reproduceras, modifieras och distribueras via valfria medier och för alla lagliga ändamål i samband med att vi registrerar dig som en befintlig leverantör eller överväger dig som en potentiell leverantör. Du förstår vidare att du genom att publicera material på webbplatsen beviljar WBD och någon som godkänns av WBD en royaltyfri, oupphörlig, oåterkallelig, icke-exklusiv, obegränsad, världsomfattande licens att helt eller delvis visa, använda, kopiera, modifiera, överföra, sälja, utnyttja, skapa härledda verk från och distribuera sådant material via valfria kända eller härefter utvecklade metoder eller medier för dessa ändamål.

Material som är tillgängligt via webbplatsen är WBD:s eller dess licensgivares egendom och skyddas av lagar avseende upphovsrätt, varumärken och immateriella rättigheter. Du har rätt att visa och skriva ut information du får via webbplatsen för eget bruk, men du får inte reproducera något av materialet på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från ägaren. Du får inte distribuera kopior av material som finns på webbplatsen i någon form (inklusive via e-post eller andra elektroniska medel) utan föregående skriftligt tillstånd från ägaren.

INGEN LÄNKNING

Du får inte upprätta en hypertextlänk till webbplatsen.

INGEN VÄRVNING ELLER SKRÄPPOST

Utöver det som krävs för att registrera dig som en befintlig leverantör eller för att övervägas som en potentiell leverantör samtycker du till att inte använda webbplatsen för att försöka förmå någon att köpa eller sälja produkter eller tjänster eller be någon att göra donationer av något slag utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande.

INGA RAMAR

Du får inte använda ramar eller skapa ett intryck av att en tredje parts webbplats presenterar eller rekommenderar något av innehållet på webbplatsen eller införliva några av webbplatsens, WBD:s eller någon av deras licensgivares immateriella rättigheter på en annan webbplats eller i en annan tjänst.

VARUMÄRKEN

Du får inte använda något varumärke eller servicemärke som visas på webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från ägaren till varumärket.

ANVÄNDARKONTON, REGISTRERING OCH SÄKERHET

Genom att använda webbplatsen garanterar du att du har rättslig behörighet att ingå det avtal som anges i dessa villkor (dvs. att du är tillräckligt gammal och har psykisk förmåga och att du annars har rätt att vara juridiskt bunden av avtalet).

Som en del av registreringsprocessen kommer du att välja ett användarnamn och ett lösenord. Du samtycker till att de uppgifter du tillhandahåller under registreringsprocessen är korrekta och fullständiga. Du samtycker också till att inte (i) välja, registrera eller försöka registrera eller använda ett användarnamn som tillhör en annan person i avsikt att utge dig för att vara den personen, (ii) använda ett användarnamn som tillhör någon annan utan godkännande, (iii) använda ett användarnamn som strider mot någon persons immateriella rättigheter eller (iv) använda ett användarnamn som WBD anser vara stötande. WBD förbehåller sig rätten att avvisa eller säga upp användarnamn eller lösenord som vi bedömer vara stötande. Du ansvarar för att skydda ditt lösenord och kommer att informera WBD om all känd eller misstänkt obehörig användning av ditt konto. Du samtycker vidare till att du ansvarar för alla uttalanden som görs och handlingar eller utelämnanden som sker på ditt konto medan ditt lösenord används. Om du tror att någon har använt ditt lösenord eller konto utan ditt godkännande måste du informera WBD omedelbart. WBD förbehåller sig rätten att skaffa åtkomst till och lämna ut uppgifter, inklusive och utan begränsning användarnamn på konton och andra uppgifter, i syfte att efterleva tillämpliga lagar och lagliga förfrågningar från statliga myndigheter. Informera WBD omedelbart om de uppgifter du angav vid tidpunkten för din första registrering ändras, inklusive om din adress eller ditt namn ändras.

TVISTLÖSNING

LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT. DET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER OCH HUR ANSPRÅK SOM DU OCH DISCOVERY HAR MOT VARANDRA SKA LÖSAS. Detta avsnitt anses vara ett ”skriftligt avtal om skiljedomsförfarande” i enlighet med Federal Arbitration Act. Du och WBD samtycker till att vi avser att detta avsnitt uppfyller kravet på ”skriftlig” form enligt Federal Arbitration Act. Detta avsnitt kan endast ändras genom ömsesidig överenskommelse.

Vi anser att ett skiljedomsförfarande är ett snabbare, bekvämare och billigare sätt att lösa eventuella tvister eller meningsskiljaktigheter som du kan ha med oss. Därför gäller, i enlighet med detta avtal för besökare, att om du har någon tvist eller meningsskiljaktighet med oss avseende (i) din användning av eller interaktion med webbplatsen, (ii) transaktioner med WBD som utförs via webbplatsen eller (iii) uppgifter eller information som du kan tillhandahålla WBD eller som WBD kan samla in i samband med sådan användning, interaktion eller transaktion via webbplatsens funktioner (sammantaget ”WBD-webbplatstransaktioner eller -relationer”) kommer du inte att ha rätt att föra ett anspråk i domstol eller låta en jury avgöra anspråket och du kommer inte att ha rätt att väcka eller delta i någon grupptalan eller något liknande förfarande i domstol eller skiljedomsförfarande. Genom att använda eller samverka med webbplatsen eller delta i andra WBD-webbplatstransaktioner eller -relationer med oss samtycker du till bindande skiljedom så som framställs nedan.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att nå en informell lösning för eventuella klagomål, tvister eller meningsskiljaktigheter som du kan ha med oss. Om dessa ansträngningar misslyckas samtycker du, genom att använda webbplatsen, till att alla eventuella klagomål, tvister eller meningsskiljaktigheter som du kan ha med WBD och alla anspråk som WBD kan ha mot dig som på något sätt uppstår genom, i förhållande till eller i anslutning till detta avtal för besökare, vårt integritetsmeddelande eller eventuella WBD-webbplatstransaktioner eller -relationer uteslutande ska lösas genom slutligt och bindande skiljedom (”skiljedom”) som administreras av JAMS eller dess efterträdare (”JAMS”) och genomförs i enlighet med de JAMS-regler och -procedurer för förenklad skiljedom som gäller vid den tidpunkt då skiljedomsförfarandet inleds eller, om det omtvistade beloppet överstiger 100 000 USD, i enlighet med JAMS då gällande regler och procedurer för heltäckande skiljedom (vardera ”tillämpliga regler”). De tillämpliga reglerna finns på www.jamsadr.com. Om JAMS inte längre existerar ska skiljedomsförfarandet administreras av American Arbitration Association (”AAA”) eller dess efterträdare och genomföras i enlighet med AAA:s regler för kommersiellt skiljedomsförfarande som gäller vid den tidpunkten (som under sådana omständigheter ska vara ”tillämpliga regler”). Om JAMS (eller om tillämpligt AAA:s) miniminormer för procedurmässig rättvisa för skiljedomsförfaranden med konsumenter (som skulle vara tillämpliga för det omtvistade ämnet) gäller när skiljedomsförfarandet registreras, samtycker WBD till att erbjuda dig förmånen av sådana miniminormer i den utsträckning de är mer fördelaktiga än de jämförbara skiljedomsbestämmelser som framställs i detta avsnitt, dock förutsatt att sådana miniminormer under inga omständigheter får strida mot eller begränsa tillämpningen av underavsnitt (e) eller (i) nedan. Vidare gäller att detta avsnitt inte får förhindra någon part från att söka provisoriska åtgärder till hjälp för skiljedomsförfarandet från en domstol med lämplig jurisdiktion.

Du samtycker vidare till följande:

Skiljedomaren kommer att tolka detta avtal. Skiljedomaren, dvs. inte någon federal, delstatlig eller lokal domstol eller myndighet, ska ha exklusiv behörighet att lösa alla tvister som uppstår genom eller i samband med detta avtal för besökares giltighet, tolkning, tillämplighet, genomförbarhet eller upprättande och/eller bestämmelserna om skiljedomsförfarande häri, inklusive men inte begränsat till alla anspråk om att hela eller någon del av detta avtal för besökare är ogiltig eller kan ogiltigförklaras,

Skiljedomsförfarandets plats. Skiljedomsförfarandet ska hållas: (i) på en plats som fastställs av JAMS (eller om tillämpligt AAA) i enlighet med de tillämpliga reglerna (förutsatt att platsen är lämplig för dig och inte kräver resor som är längre 160 km från ditt hem eller din arbetsplats) eller (ii) på en annan plats som du och WBD gemensamt har kommit överens om eller (iii) enligt ditt val, om de enda anspråken i skiljedomsförfarandet hävdas av dig och sammanlagt är värda mindre än 10 000 USD, på telefon eller via skriftligt inlämnande,

Gällande lag. Skiljedomaren ska (i) tillämpa lagarna i delstaten New York i enlighet med Federal Arbitration Act och tillämpliga lagar om preskriptionstid eller, i den utsträckning en federal lag (om någon) gäller, tillämpa USA:s lagar, oberoende av eventuella principer avseende motstridiga lagar, (ii) överväga varje yrkande på avslag, yrkande på åsidosättande, yrkande om avgörande av rättegångshandlingar, yrkande på fullständig eller partiell snabbt verkställd dom, yrkande på summarisk dom eller något annat avgörande yrkande som är förenligt med New Yorks eller federala procedurregler, så som tillämpligt, (iii) uppfylla anspråk på privilegium enligt gällande lag samt (iv) ha behörighet att tillerkänna någon form av rättslig eller sedvanerättslig lättnad,

Ingen grupplättnad. Skiljedomen kan endast lösa dina och/eller WBD:s enskilda anspråk och skiljedomaren ska inte ha behörighet att överväga eller medla avseende några anspråk på grupp- eller representerande basis eller att konsolidera eller förena anspråk från andra personer eller parter som kan befinna sig i en liknande situation,

Skriftligt tillerkännande. Skiljedomaren ska utfärda ett skriftligt tillerkännande som stöds av ett uttalande om beslutet som framställer skiljedomarens fullständiga fastställande av tvisten och de faktiska resultat och rättsliga slutsatser som är relevanta för den (ett ”tillerkännande”). Domslut efter tillerkännandet kan registreras av en domstol som har jurisdiktion över det eller jurisdiktion över den relevanta parten eller dess tillgångar,

Skiljedomsförfarandets kostnader. Om du kan visa att kostnaderna för skiljedomsförfarandet kommer att vara oöverkomliga jämfört med kostnaderna för en process kommer WBD att betala så mycket av dina kostnader för registrering och prövning i samband med skiljedomsförfarandet som skiljedomaren bedömer vara nödvändigt för att förhindra att skiljedomsförfarandet medför oöverkomliga kostnader, oavsett resultatet av skiljedomsförfarandet, såvida inte skiljedomaren fastställer att ditt anspråk var ogrundat eller hävdades trolöst,

Rimliga advokatarvoden. Om du får ett tillerkännande som överstiger än WBD:s senaste skriftliga förlikningserbjudande ska skiljedomaren även ha rätt att inkludera den ersättning WBD ger dig för dina rimliga och faktiska kontanta advokatarvoden i samband med skiljedomsförfarandet i tillerkännandet, men WBD ska under alla omständigheter stå för sina egna advokatarvoden,

Tolkning och upprätthållande av klausulen om skiljedomsförfarande. Om någon del av denna bestämmelse om skiljedomsförfarande, med undantag för ”Ingen grupplättnad” ovan, anses vara ogiltig, ogenomförbar eller olaglig eller på annat sätt strider mot de tillämpliga reglerna ska återstoden av denna bestämmelse om skiljedomsförfarande förbli gällande och tolkas i enlighet med dess villkor som om den ogiltiga, ogenomförbara, olagliga eller motstridiga bestämmelsen inte ingick häri. Men om punkten ”Ingen grupplättnad” befinns vara ogiltig, ogenomförbar eller olaglig ska hela denna bestämmelse om skiljedomsförfarande vara ogiltig, varvid varken du eller WBD ska ha rätt att lösa tvisten genom skiljedomsförfarande och i stället måste ta upp eventuella anspråk i en domstol med behörig jurisdiktion,

Ändring av klausulen om skiljedomsförfarande med varsel.  WBD kan ändra dessa bestämmelser om skiljedomsförfarande, men sådana ändringar ska endast träda i kraft trettio dagar efter att WBD har varslat om sådana ändringar och endast på framtidsbasis för anspråk som uppstår genom WBD-transaktioner och -relationer som inträffar efter det datum då varslet gavs samt

Småmålsärenden är uteslutna. Ingen grupplättnad eller anspråksanslutande part.  Utan hinder av ovanstående bestämmelser om skiljedomsförfarande kan du efter eget gottfinnande väcka talan mot WBD i din lokala småmålsdomstol i USA om ditt anspråk ligger inom en sådan domstols jurisdiktionsgräns. detta förutsätter dock att domstolen inte har behörighet att överväga några anspråk på grupp- eller representerande basis eller att konsolidera eller förena anspråk från andra personer eller parter som kan befinna sig i en liknande situation i ett sådant förfarande.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR

DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKER PÅ EGEN RISK. DET KAN FÖREKOMMA FÖRSENINGAR, UTELÄMNANDEN, FELAKTIGHETER ELLER ANDRA PROBLEM MED INFORMATION SOM VI GÖR TILLGÄNGLIG PÅ WEBBPLATSEN. OM DU FÖRLITAR DIG PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT MATERIAL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN GÖR DU DET PÅ EGEN RISK. DU FÖRSTÅR ATT DU HAR EGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR SOM RESULTAT AV NÅGOT MATERIAL OCH/ELLER NÅGRA DATA SOM HÄMTAS FRÅN ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLHANDAHÅLLS VIA WEBBPLATSEN.

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT, MED ALLA FEL, OCH TILLGÄNGLIGT SKICK. WEBBPLATSEN, WBD OCH DERAS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, OMBUD OCH LICENSGIVARE KAN INTE GARANTERA OCH GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, AKTUALITETEN, FRÅNVARON AV INTRÅNG, SÄLJBARHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE I DEN INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA WEBBPLATSEN OCH GARANTERAR EJ HELLER ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER KONTINUERLIGT TILLGÄNGLIG ELLER ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. WEBBPLATSEN, WARNER BROS DISCOVERY INC ELLER DERAS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, OMBUD ELLER LICENSGIVARE KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING ANSVAR FÖR PÅFÖLJANDE, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA SKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR, ÄVEN OM VI INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR I FÖRVÄG. (EFTERSOM VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADEKATEGORIER KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG. I SÅDANA LÄNDER ÄR WEBBPLATSENS, WARNER BROS DISCOVERY INC:s OCH DERAS NÄRSTÅENDE FÖRETAGS, OMBUDS OCH LICENSGIVARES SKADESTÅNDSANSVAR BEGRÄNSAT I DEN STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT SÅDANA LÄNDERS LAGAR.) DU SAMTYCKER TILL ATT WBD:s OCH DERAS NÄRSTÅENDE FÖRETAGS, OMBUDS OCH LICENSGIVARES SKADESTÅNDSANSVAR, OM TILLÄMPLIGT, SOM UPPSTÅR GENOM NÅGON FORM AV RÄTTSLIGT ANSPRÅK SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR FÖRKNIPPAT MED WEBBPLATSEN INTE SKA ÖVERSTIGA DET BELOPP, OM TILLÄMPLIGT, DU BETALADE WBD FÖR ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla WBD, dess närstående företag och dess styrelseledamöter, ledare, medarbetare, ombud, licensgivare och leverantörer skadeslösa från och mot alla förluster, utgifter, skadestånd och kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår på grund av brott mot dessa villkor eller någon aktivitet som är relaterad till ditt konto (inklusive försumligt eller felaktigt uppförande) och begås eller utförs av dig eller någon annan person som använder webbplatsen via ditt konto.

GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR OCH LOKALA BESTÄMMELSER

WBD är baserat i delstaten New York i USA. WBD gör inga anspråk på att webbplatsen eller något av innehållet på webbplatsen är anpassat, lämpligt eller tillgängligt för användning utanför USA.  Det kan hända att åtkomst till webbplatsen inte är laglig för vissa personer eller i vissa länder. Om du besöker webbplatsen utanför USA gör du det på eget initiativ och på egen risk och du ansvarar för efterlevnad av lokala lagar om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.  Du samtycker specifikt till att efterleva alla tillämpliga lagar avseende överföringen av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du är bosatt.

VAL AV LAG

Dessa villkor utgör ett avtal (”avtalet”) som har ingått i och ska tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York, utan hänsyn till några principer avseende motstridiga lagar. 

Parterna bekräftar att detta avtal utgör bevis för en transaktion som omfattar mellanstatlig handel. Utan hinder av bestämmelsen i det föregående stycket med avseende på tillämplig väsentlig lag ska ett eventuellt skiljedomsförfarande som genomförs i enlighet med villkoren i detta avtal regleras av Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1–16) i USA.

VAL AV FORUM

När du använder webbplatsen innebär det att du samtycker till att den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som inte är föremål för bestämmelserna om skiljedomsförfarande som diskuteras ovan ska vara de delstatliga och federala domstolarna i New York.

AVSKILJBARHET

Om någon del av dessa villkor av någon anledning fastställs vara ogiltig eller ogenomförbar ska sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet inte påverka genomförbarheten eller giltigheten av någon annan del av dessa villkor, som ska förbli i full kraft och verkan och tolkas som om den ogiltiga eller ogenomförbara delen inte var en del av villkoren.

ÖVERLEVNAD

Alla bestämmelser häri som genom sin beskaffenhet överväger din fortsatta efterlevnad efter uppsägning av dessa villkor ska överleva uppsägning av dessa villkor.

OM DU INTE SAMTYCKER TILL ATT BLI JURIDISKT BUNDEN AV SAMTLIGA AV OVANNÄMNDA VILLKOR FÅR DU INTE SKAFFA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Senast uppdaterade i april 2022.

Läs vår integritetspolicy. 
©2022 Warner Bros. Discovery, Inc. eller dess dotterbolag och närstående företag. Med ensamrätt.