WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

O(ostatnia aktualizacja w maju 2022 r.)

Spółka Discovery Communications, LLC („DCL”) udostępnia niniejszą witrynę internetową portalu dla dostawców („Witryna”) w celu rejestracji firm lub osób, które obecnie są lub pragną zostać rozważeni jako potencjalni dostawcy towarów i usług dla DCL bądź jednego lub więcej z jej podmiotów stowarzyszonych (łącznie „Grupa spółek Discovery Warner Bros”). „Podmiot stowarzyszony” oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio, za pośrednictwem jednego lub większej liczby pośredników, kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą z DCL; z zastrzeżeniem jednak, że żaden akcjonariusz spółki Warner Bros. Discovery, Inc. nie będzie uznawany za Podmiot stowarzyszony DCL zgodnie z niniejszą Umową.  

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania („Warunki”).  Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania przez Państwa („Dostawca” lub „Państwo”) z Witryny i zawierają ważne informacje dotyczące przysługujących Państwu praw, w tym postanowienia dotyczące obowiązkowego postępowania arbitrażowego, brak zadośćuczynienia grupowego, zrzeczenie się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych, wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności oraz zwolnienie z odpowiedzialności DCL i Grupy spółek Discovery Warner Bros (łącznie „WBD”, „nas” lub „my”).  Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą treścią. 

Korzystając z Witryny, zgadzają się Państwo przestrzegać niniejszych Warunków.  Niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie korzystania przez Państwa z Witryny.   W zakresie, w jakim mają Państwo podpisaną oddzielną umowę handlową z WBD regulującą dostarczanie określonych towarów i/lub usług między Państwem a WBD, umowa ta jest odrębna od niniejszych Warunków i nie jest zastępowana przez te Warunki.

W przypadku innych witryn internetowych, aplikacji i usług oferowanych przez WBD mogą obowiązywać dodatkowe lub inne warunki.  Warunki te można znaleźć w miejscu, w którym dostępna jest odnośna witryna, aplikacja bądź usługa.  Szczegółowe informacje znaleźć można w każdych z odpowiednich warunków.  

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszych Warunków. Korzystając nadal z Witryny po opublikowaniu przez nas zmian, wyrażają Państwo zgodę na zmodyfikowane Warunki. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, ograniczenia dostępu, zawieszenia lub zamknięcia Witryny lub dowolnej jej części, w dowolnym momencie.

Spółka WBD i jej dostawcy informacji nie udzielają żadnych gwarancji co do niezawodności, dokładności, terminowości, przydatności lub kompletności informacji znajdujących się w Witrynie. Pomimo naszych starań na rzecz dostarczania użytecznych i dokładnych informacji mogą od czasu do czasu pojawiać się błędy. Przed podjęciem działań w oparciu o informacje znajdujące się w Witrynie należy potwierdzić wszelkie fakty, które są istotne dla podjęcia decyzji. Podanie łącza do innej witryny internetowej nie oznacza zatwierdzenia tej witryny (ani żadnego produktu, usługi lub innych materiałów oferowanych na tej stronie) przez WBD lub jej licencjodawców, a WBD nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji dotyczących jakości towarów ani usług dostarczanych przez strony zewnętrzne, do stron których łącza zamieściliśmy na swojej witrynie.

Korzystając z Witryny, zgadzają się Państwo nie przesyłać, nie dostarczać ani nie przekazywać za pośrednictwem Witryny żadnych materiałów ani w inny sposób nie angażować się w żadne działania, które:

WBD ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować treści znajdujące się w Witrynie w celu ustalenia zgodności z niniejszymi Warunkami i wszelkimi innymi zasadami działania, które mogą być okresowo ustanawiane przez WBD. Spółka WBD ma prawo, według własnego uznania, edytować, przenosić, usuwać lub odmawiać przyjęcia jakichkolwiek materiałów, przesłanych do Witryny lub zapewnionych za jej pośrednictwem z dowolnego powodu, w tym naruszenia niniejszych Warunków, czy to z powodów prawnych, czy innych, lub gdy materiały te są niewłaściwe dla spółki WBD według jej wyłącznego uznania. Niezależnie od naszego prawa, Dostawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane lub udostępniane w Witrynie. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że ani spółka WBD, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie przyjmuje ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony WBD w odniesieniu do jakiegokolwiek postępowania w Witrynie lub jakiejkolwiek komunikacji lub informacji podanych w Witrynie. Spółka WBD zastrzega sobie również prawo do ujawnienia wszelkich informacji, które uzna za niezbędne do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych lub rządowych, bądź do odmowy przyjęcia lub usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części.

Spółka WBD wymaga, aby nie korzystali Państwo z Witryny w celu naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej. Przekazując lub przesyłając jakiekolwiek materiały do Witryny, gwarantują Państwo i oświadczają, że są Państwo właścicielami bądź mają prawo do opublikowania lub złożenia takich materiałów lub dokonują zgłoszenia za wyraźną zgodą właściciela, oraz że żadna inna strona nie ma żadnych praw, roszczeń ani udziałów w materiałach, które Państwo przekazują lub przesyłają. Przesyłanie lub przekazywanie materiałów stanowiących własność innej osoby, bez zgody jej właściciela, nie tylko stanowi naruszenie niniejszych Warunków, ale może również wiązać się z odpowiedzialnością prawną użytkownika z tytułu naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej.

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW

Wszelkie materiały przesyłane za pośrednictwem Witryny mogą być powielane, modyfikowane i rozpowszechniane na dowolnym nośniku, w dowolnym zgodnym z prawem celu związanym z rejestracją Państwa jako Dostawców lub rozpatrzeniem Państwa kandydatury na stałego Dostawcę. Ponadto rozumieją Państwo, że publikując materiały w Witrynie, udzielają Państwo spółce WBD oraz wszystkim osobom upoważnionym przez nią bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieograniczonej, ogólnoświatowej licencji na wyświetlanie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie, sprzedaż, wykorzystywanie, tworzenie dzieł pochodnych i rozpowszechnianie takich materiałów w całości lub w części, w dowolny sposób lub na dowolnym nośniku, znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości, do celów określonych powyżej.

Materiały dostępne za pośrednictwem Witryny stanowią własność spółki WBD lub jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Są Państwo uprawnieni do wyświetlania i drukowania na własny użytek informacji, które otrzymują Państwo za pośrednictwem Witryny, ale nie mogą ich Państwo powielać w żaden inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Nie mogą Państwo rozpowszechniać kopii materiałów znalezionych w Witrynie w żadnej formie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych) bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

ZAKAZ ODNOŚNIKÓW

Nie mogą Państwo tworzyć hiperłączy kierujących do Witryny.

ZAKAZ NAKŁANIANIA I SPAMOWANIA

Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane do zarejestrowania się jako istniejący Dostawca lub aby zostać rozpatrzonymi jako potencjalny Dostawca, zobowiązują się Państwo nie korzystać z Witryny do nakłaniania osób do kupna lub sprzedaży produktów bądź usług, ani nie nakłaniać nikogo do przekazywania jakichkolwiek darowizn bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

ZAKAZ KADROWANIA

Zakazuje się kadrowania oraz sprawiania wrażenia, że strona zewnętrzna prezentuje lub zatwierdza dowolną treść znajdującą się na Witrynie oraz zakazuje się włączania jakiejkolwiek własności intelektualnej pochodzącej z Witryny bądź należącej do spółki WBD lub jej licencjodawców, do innej strony internetowej bądź usługi.

ZNAKI TOWAROWE

Nie mogą Państwo wykorzystywać żadnych znaków towarowych ani znaków usługowych pojawiających się na Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku.

KONTA UŻYTKOWNIKÓW, REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Korzystając z Witryny, gwarantują Państwo, że mają Państwo zdolność prawną do zawarcia umowy określonej w niniejszych Warunkach (tj. że są Państwo w odpowiednim wieku i zdolności umysłowej oraz są w inny sposób uprawnieni do prawnego zobowiązania się do zawarcia umowy).

W ramach procesu rejestracji należy wybrać nazwę użytkownika i hasło. Zapewniają Państwo, że informacje podane podczas procesu rejestracji będą dokładne i kompletne. Zobowiązują się Państwo również: (i) nie wybierać, nie rejestrować, nie próbować się zarejestrować ani nie używać nazwy użytkownika innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę; (ii) nie używać nazwy użytkownika innej osoby bez upoważnienia; (iii) nie używać nazwy użytkownika z naruszeniem praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby; lub (iv) nie używać nazwy użytkownika, którą spółka WBD uzna za obraźliwą. Spółka WBD zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub wypowiedzenia dowolnej nazwy użytkownika lub hasła, które w jej ocenie uzna za obraźliwe. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i powiadomienie spółki WBD o każdym znanym lub podejrzewanym przypadku nieuprawnionego użycia swojego konta. Ponadto zgadzają się Państwo, że ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia i działania lub zaniechania, które wystąpią na jego koncie w trakcie korzystania z hasła. Jeśli uważają Państwo, że ktoś użył Państwa hasła lub konta bez Państwa upoważnienia, muszą Państwo niezwłocznie powiadomić o tym spółkę WBD. Spółka WBD zastrzega sobie prawo do dostępu i ujawniania wszelkich informacji, w tym nazw użytkowników kont i innych informacji, w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnymi z prawem żądaniami rządowymi. Proszę poinformować spółkę WBD o zmianie informacji podanych przez Państwa podczas wstępnej rejestracji, w tym o wszelkich zmianach adresu lub imienia i nazwiska.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ CZĘŚCI. WPŁYWA TO NA PAŃSTWA PRAWA I SPOSÓB ROZSTRZYGANIA ROSZCZEŃ I SPORÓW, KTÓRE MOGĄ PAŃSTWO MIEĆ ZE SPÓŁKĄ DISCOVERY.Niniejszy ustęp uznaje się za „pisemną umowę o arbitraż” zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu. Zarówno Państwo, jak i spółka WBD zgadzają się, że niniejszy punkt spełnia wymóg „pisemnego” sporządzenia umowy ujęty w federalnej ustawy o arbitrażu. Niniejszy punkt może zostać zmieniony wyłącznie za obopólną zgodą.

Uważamy, że arbitraż jest szybszy, wygodniejszy i tańszy w rozwiązywaniu wszelkich sporów lub nieporozumień, które mogą mieć Państwo z nami. Dlatego też zgodnie z niniejszą Zgodą gościa, jeśli będą Państwo mieć z nami jakikolwiek spór lub nieporozumienia dotyczące: (i) korzystania lub interakcji z Witryną; (ii) wszelkich transakcji z WBD realizowanych za pośrednictwem Witryny, lub (iii) wszelkich danych lub informacji, które mogą Państwo przekazać spółce WBD lub które spółka WBD może gromadzić w związku z takim wykorzystaniem, interakcją, lub transakcją za pośrednictwem Witryny (łącznie: „Transakcje lub relacje spółki WBD za pośrednictwem Witryny”), nie będzie Państwo przysługiwać prawo do dochodzenia roszczenia w sądzie ani w ramach postępowania z udziałem ławy przysięgłych rozstrzygających roszczenie, jak również nie będzie przysługiwać Państwu prawo do wniesienia pozwu zbiorowego lub podobnego postępowania przed sądem lub arbitrażem. Korzystając z Witryny, wchodząc z nią w interakcję bądź angażując się w jakiekolwiek inne transakcje lub relacje spółki WBD za pośrednictwem Witryny, wyrażają Państwo zgodę na wiążący arbitraż zgodnie z poniższym opisem.

Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby nieformalnie rozwiązać wszelkie skargi, spory lub nieporozumienia, które mogą pomiędzy nami powstać. Jeśli te wysiłki nie powiodą się, korzystając z Witryny, wyrażają Państwo zgodę na to, że każda skarga, spór lub nieporozumienie, jakie mogą Państwo mieć ze spółką WBD, oraz wszelkie roszczenia, jakie WBD może mieć wobec Państwa, wynikające, związane lub powiązane w jakikolwiek sposób z niniejszą Zgodą gościa, naszą Polityką prywatności bądź wszelkimi transakcjami i relacjami spółki WBD za pośrednictwem Witryny, będą rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu („Arbitraż”) prowadzonego przez JAMS lub jej następcę prawnego („JAMS”) i prowadzonego zgodnie z Zasadami i procedurami uproszczonego arbitrażu JAMS obowiązującymi w momencie wszczęcia Arbitrażu lub jeśli kwota podlegająca sporowi przekroczy 100 000 USD, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie kompleksowymi zasadami i procedurami arbitrażu JAMS (odpowiednio „Obowiązujące zasady”). Obowiązujące zasady można znaleźć na stronie www.jamsadr.com. Jeżeli JAMS nie będzie istnieć, Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe lub następcę prawnego („AAA”) zgodnie z obowiązującymi w danym momencie zasadami arbitrażu handlowego AAA (które w takich okolicznościach będą stanowić „Obowiązujące zasady”). Jeśli w JAMS (lub, jeśli dotyczy, AAA) w momencie wszczęcia postępowania arbitrażowego obowiązywać będą minimalne standardy sprawiedliwości proceduralnej w arbitrażu konsumenckim, które miałyby zastosowanie do konkretnego sporu, WBD zobowiązuje się zapewnić Państwu korzyści wynikające z takich minimalnych standardów w zakresie, w jakim będą one bardziej korzystne niż porównywalne postanowienia dotyczące arbitrażu określone w niniejszym punkcie, pod warunkiem jednak że w żadnym wypadku te minimalne standardy nie mogą naruszać ani ograniczać stosowania części (e) lub (i) poniżej. Ponadto niniejszy punkt nie uniemożliwia żadnej ze stron ubiegania się o tymczasowe środki zaradcze w ramach postępowania arbitrażowego przed właściwym sądem. 

Ponadto zgadzają się Państwo, że:

Niniejsza umowa podlega wykładni arbitra. To arbiter, a nie sąd lub agencja federalna, stanowa czy lokalna, będzie upoważniony do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z ważnością, interpretacją, zastosowaniem, wykonalnością lub zawarciem niniejszej Umowy z gościem i/lub niniejszych postanowień dotyczących arbitrażu w niniejszym punkcie, w tym wszelkich roszczeń zarzucających, że całość lub część niniejszej Umowy z gościem jest nieważna lub podlega unieważnieniu;

Miejsce arbitrażu. Arbitraż odbywa się: (i) w miejscu określonym przez JAMS (lub jeśli dotyczy, AAA) zgodnie z Obowiązującymi zasadami (pod warunkiem, że wskazana lokalizacja jest w uzasadnionym zakresie dla Państwa wygodna i nie wymaga podróży powyżej 160 km od domu lub miejsca prowadzenia działalności); lub (ii) w innym miejscu uzgodnionym wspólnie przez Państwa i WBD; lub (iii) telefonicznie lub pisemnie według Państwa decyzji, jeżeli jedyne roszczenia w postępowaniu arbitrażowym zostaną zgłoszone przez Państwa i będą wynosić mniej niż 10 000 USD łącznie;

Prawo właściwe. Arbiter: (i) stosuje wewnętrzne przepisy prawa stanu Nowy Jork zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu i obowiązującymi ustawami o przedawnieniu, lub w zakresie, w jakim (jeśli dotyczy) prawo federalne ma moc nadrzędną, będzie mieć zastosowanie do prawa amerykańskiego, bez względu na normy kolizyjne; (ii) rozpatruje wniosek o oddalenie pozwu, wniosek o wydanie orzeczenia na podstawie pism procesowych lub jakikolwiek inny wniosek zgodny z federalnymi lub nowojorskimi przepisami dotyczącymi postępowania; (iii) uznaje roszczenia dotyczące przywileju uznanego na mocy prawa; oraz (iv) jest uprawniony do przyznawania wszelkich form zadośćuczynienia;

Zakaz pozwów zbiorowych. Arbitraż może rozstrzygnąć wyłącznie Państwa indywidualne roszczenia i/lub roszczenia spółki WBD, ale nie jest upoważniony do rozpatrywania lub rozstrzygania jakichkolwiek roszczeń w oparciu o grupę lub przedstawiciela, ani do konsolidacji lub dołączenia do roszczeń innych osób lub stron, które mogą mieć podobną sytuację;

Pisemne orzeczenie. Arbiter wydaje pisemne orzeczenie poparte oświadczeniem o decyzji określającym całkowite rozstrzygnięcie sporu przez Arbitra oraz istotne dla niego ustalenia faktyczne i wnioski prawne („Orzeczenie”). Wyrok odzwierciedlający orzeczenie może zostać wydany przez dowolny sąd właściwy dla danej strony lub jej aktywów;

Koszty arbitrażu. W przypadku, gdy będą Państwo w stanie wykazać, że koszty arbitrażu będą tak wysokie, że jego przeprowadzenie stanie się niemożliwe w porównaniu z kosztami postępowania sądowego, spółka WBD pokryje odpowiednią część Państwa opłat za złożenie wniosku i przesłuchanie w związku z arbitrażem, jaką Arbiter uzna za niezbędną, aby zapobiec wygórowanym kosztów arbitrażu, niezależnie od wyniku arbitrażu, chyba że Arbiter uzna, że Państwa roszczenie było lekkomyślne lub zostało wniesione w złej wierze;

Uzasadnione koszty obsługi prawnej. W przypadku uzyskania na mocy Orzeczenia zadośćuczynienia w kwocie wyższej niż ostatnia pisemna oferta ugody ze strony spółki WBD, Arbiter ma również prawo do uwzględnienia w Orzeczeniu pokrycia przez spółkę WBD uzasadnionych i faktycznych kosztów obsługi prawnej związanych z Arbitrażem poniesionych przez Państwa, ale WBD we wszystkich przypadkach będzie ponosić własne koszty obsługi prawnej;

Klauzula dotycząca interpretacji i egzekwowania arbitrażu. Z wyjątkiem powyższego „Zakazu pozwów zbiorowych”, jeśli jakakolwiek część niniejszego postanowienia o arbitrażu zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub niezgodną z prawem bądź w inny sposób będzie niezgodna z Obowiązującymi zasadami, wówczas przesłanie niniejszego postanowienia o arbitrażu pozostanie w mocy i będzie interpretowane zgodnie z jego warunkami tak, jakby nieważne, niewykonalne, niezgodne z prawem lub sprzeczne z prawem postanowienie nie zostało zawarte w niniejszym dokumencie. Jeśli jednak „Zakaz pozwów zbiorowych” uznany zostanie za nieważny, niewykonalny lub niezgodny z prawem, wówczas całość niniejszego postanowienia o arbitrażu będzie nieważna, w związku z czym ani Państwo ani spółka WBD nie będą uprawnieni do arbitrażu w odniesieniu do swojego sporu i zamiast tego będą musieli wnieść wszelkie roszczenia do sądu właściwej jurysdykcji;

Zmiana klauzuli arbitrażowej z zawiadomieniem.  Spółka WBD może modyfikować niniejsze postanowienia dotyczące arbitrażu, ale takie modyfikacje wchodzą w życie dopiero po trzydziestu (30) dniach od powiadomienia przez spółkę WBD o modyfikacjach i tylko w przyszłości w przypadku roszczeń wynikających z transakcji i relacji spółki WBD występujących po dacie wejścia w życie takiego powiadomienia; oraz

Niewielkie roszczenia są wykluczone. Zakaz pozwów zbiorowych bądź łączenia pozwów.  Niezależnie od powyższych postanowień dotyczących arbitrażu, według własnego uznania, mogą Państwo wnieść wszelkie roszczenia przeciwko spółce WBD do lokalnego sądu ds. drobnych roszczeń w Stanach Zjednoczonych, jeżeli roszczenie mieści się w granicach właściwości takiego sądu; pod warunkiem że taki sąd nie jest upoważniony do rozpatrywania jakichkolwiek roszczeń w trybie zbiorowym lub reprezentacyjnym, ani do konsolidacji lub dołączenia do roszczeń innych osób lub stron, które mogą być w podobny sposób zlokalizowane w takim postępowaniu.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. MOGĄ WYSTĄPIĆ OPÓŹNIENIA, POMINIĘCIA, NIEŚCISŁOŚCI LUB INNE PROBLEMY Z INFORMACJAMI, KTÓRE UDOSTĘPNIAMY NA WITRYNIE. JEŚLI POLEGAJĄ PAŃSTWO NA WITRYNIE LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁACH DOSTĘPNYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM, ROBIĄ TO PAŃSTWO NA WŁASNE RYZYKO. PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI, ŻE PONOSZĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ W ZWIĄZKU Z MATERIAŁAMI I/LUB DANYMI POBRANYMI Z WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB ZA JEJ POŚREDNICTWEM.

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM JEST, Z UWZGLĘDNIENIEM WSZELKICH USTEREK I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. WITRYNA, SPÓŁKA WBD I ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI I LICENCJODAWCY NIE MOGĄ ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW LUB W SPOSÓB CIĄGŁY DOSTĘPNA, ANI ŻE BĘDZIE ONA WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. W ŻADNYM WYPADKU WITRYNA, WARNER BROS DISCOVERY INC ANI ICH JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI LUB LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA LUB INNYCH OSÓB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, W TYM M.IN. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB PODOBNE, NAWET JEŚLI ZOSTANIEMY WCZEŚNIEJ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. (PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH KATEGORII SZKÓD, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ WOBEC PAŃSTWA ZASTOSOWANIA. W TAKICH STANACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ WITRYNY, WARNER BROS DISCOVERY INC I ICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, AGENTÓW I LICENCJODAWCÓW JEST OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO STANOWE). ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI WBD I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, AGENTÓW I LICENCJODAWCÓW, JEŚLI TAKA ISTNIEJE, WYNIKAJĄCA Z JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ROSZCZEŃ PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ, NIE PRZEKROCZY KWOTY, JEŚLI DOTYCZY, ZAPŁACONEJ SPÓŁCE WBD ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zobowiązują się Państwo zwolnić spółkę WBD, jej podmioty stowarzyszone oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek czynności związanej z Państwa kontem (w tym zaniedbania lub niewłaściwego postępowania) przez użytkownika lub dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Witryny za pośrednictwem Państwa konta.

OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE I PRZEPISY LOKALNE

Spółka WBD ma siedzibę w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Spółka WBD nie twierdzi, że Witryna lub którakolwiek z jej treści jest odpowiednia lub dostępna do użytku poza Stanami Zjednoczonymi.  Dostęp do Witryny przez określone osoby lub w niektórych krajach może nie być zgodny z prawem. Jeśli uzyskują Państwo dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robią to Państwo z własnej inicjatywy i na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa w zakresie, w jakim mają wobec Państwa zastosowanie lokalne przepisy prawa.  Wyraźnie zgadzają się Państwo przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub Państwa kraju zamieszkania.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki stanowią umowę („Umowa”), która została zawarta i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, z wyłączeniem norm kolizyjnych. 

Strony przyjmują do wiadomości, że niniejsza Umowa stanowi dowód transakcji dotyczącej handlu międzystanowego. Niezależnie od postanowień zawartych w poprzednim ustępie w odniesieniu do obowiązującego prawa właściwego, wszelkie postępowania arbitrażowe prowadzone zgodnie z warunkami niniejszej Umowy będą podlegać federalnej ustawie o arbitrażu (9 U.S.C. §§ 1-16).

WYBÓR SĄDU

Korzystając z Witryny, zgadzają się Państwo, że wyłączną jurysdykcją w przypadku wszelkich sporów, które nie podlegają postanowieniom arbitrażowym omówionym powyżej, dysponują sądy stanowe i federalne zlokalizowane w Nowym Jorku.

ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie na wykonalność lub ważność żadnej innej części niniejszych Warunków, która pozostanie w pełnej mocy i będzie interpretowana tak, jakby nieważna lub niewykonalna część nie była częścią niniejszych Warunków.

POZOSTANIE POSTANOWIEŃ W MOCY

Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter zakładają dalsze ich przestrzeganie przez Państwa po rozwiązaniu niniejszych Warunków, pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

JEŚLI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH POWYŻSZYCH WARUNKÓW, NIE NALEŻY UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO WITRYNY ANI Z NIEJ KORZYSTAĆ.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2022 r.

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności. 
©2022 Warner Bros. Discovery, Inc. lub jej podmioty zależne i stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.