BRUKERVILKÅR FOR NETTSTED

(oppdatert mai 2022)

Discovery Communications, LLC («DCL») leverer dette leverandørportalnettstedet («nettstedet») for formålet å registrere selskaper eller enkeltpersoner som for øyeblikket er, eller som ønsker å bli vurdert som en leverandør av varer og tjenester til DLC eller til én eller flere av deres tilknyttede selskaper (samlet, Warner Bros, Discovery gruppen av selskaper). «Tilknyttede selskaper» skal bety enhver enhet som direkte eller indirekte, gjennom én eller flere mellommenn, kontrollerer, er kontrollert av, eller er under felles kontroll med DCL; gitt, imidlertid, at ingen aksjeholder av Warner Bros. Discovery, Inc. skla være et tilknyttet selskap av DCL i samsvar med denne avtalen.  

Les disse brukervilkårene («vilkår») nøye.  Disse vilkårene gjelder for din («leverandør» eller «deg») bruk av nettstedet og inkluderer viktig informasjon angående dine juridiske rettigheter inkludert obligatorisk tvisteløsning, ingen klassesøksmål, fraskrivelse av din rett til en juryrettssak, fraskrivelse av garantier og ansvarsbegrensning og skadesløsholdelse til DCL og Warner Bros. Discovery gruppen av selskaper (samlet «WBD», «oss» eller «vi»).  Bruk et par minutter på å gå gjennom disse avsnittene. 

Ved å bruke nettstedet forplikter du deg til å overholde disse vilkårene.  Disse vilkårene gjelder kun for din bruk av nettstedet.   I den utstrekning du har en separat kommersiell avtale med WBD som styrer leveringen av visse varer og/eller tjenester mellom deg og WBD, står denne avtalen separat og atskilt fra, og erstattes ikke av disse vilkårene.

Ytterligere eller andre vilkår og betingelser kan gjelde for andre nettsteder, applikasjoner og tjenester tilbudt av WBD.  Slike vilkår og betingelser kan finnes på stedet der det/den relevante nettstedet, applikasjonen eller tjenesten tilbys.  Rådfør deg med alle de gjeldende vilkårene og betingelsene for detaljer.  

Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter at vi legger ut slike endringer, godtar du disse vilkårene, som modifisert. Vi kan endre, begrense tilgang til, suspendere eller avslutte nettstedet, eller enhver del av det, til enhver tid.

WBD og deres informasjonsleverandører gir ingen garanti med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten, betimeligheten, nytteverdien eller fullstendigheten av informasjonen på nettstedet. Til tross for våre anstrengelser for å levere nyttig og nøyaktig informasjon, kan feil oppstå fra tid til annen. Før du handler på informasjon du har funnet på nettstedet, bør du bekrefte alle fakta som er relevante for din avgjørelse. En kobling til et annet nettsted utgjør ikke en godkjenning av det nettstedet (eller av noe produkt, tjeneste eller annet materiale tilbudt på det nettstedet) av WBD eller deres lisensgivere og WBD er ikke ansvarlig for og kan ikke garantere ytelsen av varer og tjenester levert av andre hvis nettsted vi kobler til.

Ved å bruke nettstedet forplikter du deg til ikke å sende inn, levere eller overføre gjennom nettstedet noe materiale eller på annen måte engasjere deg i noe atferd som:

WBD skal ha rett til, men ikke være forpliktet til, å overvåke innholdet på nettstedet for å avgjøre overholdelse av disse vilkårene og alle andre operative regler som kan bli etablert av WBD fra tid til annen. WBD skal ha rett til, etter eget skjønn, å redigere, flytte, slette eller nekte å akseptere noe materiale, sendt inn til eller levert gjennom nettstedet av enhver grunn, inkludert brudd på disse reglene, enten av juridiske eller andre grunner, eller fordi materialet er forkastelig for WBD etter deres eget og absolutte skjønn. Til tross for denne retten vi har, forblir leverandører eneansvarlige for innholdet de sender inn eller oppgir på nettstedet. Du anerkjenner og godtar at hverken WBD eller noen av deres tilknyttede selskaper skal påta seg eller ha noe ansvar for noen handling eller unnlatelse av handling av WBD med hensyn til noe atferd på nettstedet eller noen kommunikasjon eller informasjon levert på nettstedet. WBD forbeholder seg også retten til å offentliggjøre enhver informasjon WBD mener er nødvendig for å tlfredstille enhver lov, forskrift eller forespørsel fra myndigheter eller å nekte å akseptere eller å fjerne enhver informasjon eller materialer, i sin helhet eller delvis.

WBD krever at du ikke bruker nettstedet for å krenke noen annens opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter. Ved å levere eller sende inn noe materiale til nettstedet, garanterer og erklærer du at du eier eller har rett til å legge ut eller utføre en slik innsending av materialet eller utfører innsendelsen din med det uttrykkelige samtykket fra eieren, og at ingen annen part har noe rett til, krav på eller interesse i materialet du har sendt inn eller levert. Innsending eller utlegging av materiale som er andres eiendom, uten samtykke fra eieren, er ikke bare et brudd på disse vilkårene, men kan også gjøre deg erstatningsansvarlig for krenkelse av opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter.

BRUK AV MATERIALER

Ethvert materiale du sender inn gjennom nettstedet kan bli reprodusert, modifisert og distribuert i etvhert medium, for ethvert lovlig formål i sammenheng med å registrere deg som en eksisterende leverandør eller vurdere deg som en potensiell leverandør i evighet. Videre forstår du at du ved å legge ut materiale på nettstedet, gir WBD, og til alle autorisert av WBD, en royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, ubegrenset, verdensomspennende lisens for å vise, bruke, kopiere, modifisere, overføre, selge, utnytte, skape avledende verker fra og distribuere slike materialer i sin helhet eller delvis, på noen måte og i noe medium, nå kjent eller heretter utviklet, for disse formålene.

Materialene som er tilgjengelige gjennom nettstedet er eiendommen til WBD eller deres lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre immaterielle rettighetslover. Du kan fritt vise og skrive ut for din egen bruk informasjon du mottar gjennom nettstedet, men du kan ikke på annen måte reprodusere noen av materialene uten skriftlig forhåndssamtykke fra eieren. Du kan ikke distribuere kopier av materiale funnet på nettstedet i noen form (inkludert via e-post eller andre elektroniske metoder) uten skriftlig forhåndstillatelse fra eieren.

INGEN KOBLING

Du vil ikke etablere en hypertekstkobling til nettstedet.

INGEN APPELLER ELLER SPAMMING

Annet enn som påkrevd for å registere deg som en eksisterende leverandør eller for å bli vurdert som en potensiell leverandør, godtar du å ikke bruke nettstedet for å appellere til noen for å kjøpe eller selge produkter, eller å appellere til noen om å gi donasjoner av noen form, uten vår uttrykte skriftlige godkjenning.

INGEN INNRAMMING

Du kan ikke ramme inn, eller få det til å se ut som om et tredjeparts nettstedet presenterer eller godkjenner, noe av innholdet på nettstedet, eller innlemme noen immaterielle rettigheter for nettstedet, WBD eller noen av des lisensgivere på et annet nettsted eller en annen tjeneste.

VAREMERKER

Du kan ikke bruke noe varemerke eller tjenestemerke som vises på nettstedet uten skriftlig forhåndssamtykke fra eieren av merket.

BRUKERKONTOER, REGISTRERING OG SIKKERHET

Ved å bruke nettstedet garanterer du at du har rettslig handleevne til å inngå avtalen fremlagt i disse vilkårene (dvs. at du er av tilstrekkelig alder og mental kapasitet og ellers har rett til å være juridisk bundet av en kontrakt).

Som del av registreringsprosessen vil du velge et brukernavn og et passord. Du forplikter deg til at informasjonen du leverer under den registreringsprosessen vil være nøyaktig og komplett. Du forplikter deg også til ikke å (i) velge, registrere eller forsøke å registrere eller bruke et brukernavn fra en annen person med den hensikt å imitere den personen; (ii) bruke en annens brukernavn uten autorisasjon; (iii) bruke et brukernavn i strid med de immaterielle rettighetene til noen person; eller (iv) bruke et brukernavn som WBD anser for å være fornærmende. WBD forbeholder seg retten til å avvise eller avslutte ethvert brukernavn eller passord som de, etter sin dømmekraft, anser som fornærmende. Du vil være ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten på passordet ditt og vil varlse WBD om all kjent eller mistenkt uautorisert bruk av kontoen din. Videre godtar du at du er ansvarlig for alle uttalelser gitt og handlinger eller unnlatelser som oppstår på din konto når ditt passord blir brukt. Hvis du mener at noen har brukt passordet ditt eller kontoen din uten din autorisasjon, må du varsle WBD umiddelbatrt. WBD forbeholder seg retten til å få tilgang til og offentliggjøre all informasjon, inkludert, uten begrensning, brukernavn på kontoer og annen informasjon for å overholde gjeldende lover og lovlige forespørsler fra myndigheter. Informer WBD hvis det er en endring i informasjonen du oppga på tidspunktet for din opprinnelige registrering, inkludert enhver endring av adresse eller navn.

TVISTELØSNING

LES DETTE AVSNITTET GRUNDIG. DET PÅVIRKER DINE RETTIGHETER OG HVORDAN KRAV DU OG DISCOVERY HAR MOT HVERANDRE BLIR LØST. Dette avsnittet anses å være en «skriftlig avtale om å megle» i samsvar med Federal Arbitration Act. Du og WBD samtykker i at vi mener at dette avsnittet tilfredsstiller det «skriftlige» kravet i Federal Arbitration Act. Dette avsnittet kan kun endres etter felles samtykke.

Vi mener at voldgift er en raskere, mer praktisk og rimeligere måte å løse eventuelle tvister og uenigheter du kan ha med oss. Derfor, i samsvar med disse brukervilkårene, hvis du har noen tvist eller uenighet med oss angående (i) din bruk av eller samhandling med nettstedet, (ii) noen transaksjoner med WBD utført gjennom nettstedet eller (iii) noen opplysninger eller informasjon du kan oppgi til WBD eller som WBD kan innhente i tilknytning med slik bruk, samhandling eller transaksjon ved bruk av nettstedet (samlet «WBD-nettstedstransaksjoner eller relasjoner»), vil du ikke ha retten til å fremme et krav i en domstol eller la en jury bestemme kravet og du vil ikke ha retten til å frembringe eller delta i noe gruppesøksmål eller lignende prosedyre i domstol eller i voldgift. Ved å bruke eller samhandle med nettstedet eller engasjere deg i noen andre WBD-nettstedstransaksjoner eller relasjoner med oss, samtykker du til bindende voldgift som beskrevet nedenfor.

Vi vil gjøre enhver rimelig anstrengelse for å uformelt løse alle klager, disputter eller uenigheter du kan ha med oss. Hvis disse anstrengelsene mislykkes, godtar du, ved å bruke nettstedet, at enhver klage, tvist eller uenighet du kan ha mot WBD, og ethvert krav som WBD kan ha mot deg, som oppstår fra, er relatert til eller er tilknyttet på noen måte med disse brukervilkårene, vår personvernerklæring eller noen WBD-nettstedstransakjoner eller relasjoner skal løses utelukkende av endelig og bindende voldgift («voldgift» administrert av JAMS eller deres etterfølger og utført i samsvar med JAMS Streamlined Arbitration Rules And Procedures i effekt på tidspunktet voldgiften innledes eller, hvis beløpet i kontroversen overstiger $ 100 000, i samsvar med JAMS Comprehensive Arbitration Rules And Procedures i effekt på tidspunktet (respektivt, de «gjeldende regler»). Gjeldende regler kan finnes på www.jamsadr.com. Hvis JAMS ikke lenger eksisterer, skal voldgiften i stedet administreres av American Arbitration Association eller dens etterfølger («AAA») og utføres i samsvar med AAA Commercial Arbitration Rules i effekt på det tidspunktet (som skal være «gjeldende regler» i slike omstendigheter). Hvis JAMS (eller, hvis aktuelt, AAA) på tidspunktet voldgiften registreres har Minimum Standards of Procedural Fairness of Consumer Arbitrations i effekt som vil være gjeldende for saken det er tvist om, godtar WBD å gi deg fordelen av slike Minimum Standards i den ustrekning de er mer fordelaktige enn de sammenlignbare voldgiftsbestemmelsene fremsatt i dette avsnittet, gitt, imidlertid, at slike Minimum Standards ikke i noe tilfelle kan overtre eller begrense applikasjonen av underdel (e) eller (i) nedenfor. Videre skal dette avsnittet ikke hindre noen part fra å søke midlertidige rettsmidler som støtte for voldgift fra en domstol i egnet jurisdiksjon.

Du godtar videre at:

Voldgiftsdommer vil tolke denne avtalen. Voldgiftsdommeren, og ikke noe/noen føderal, statlig eller lokal domstol eller byrå, skal ha eksklusiv autoritet til å løse enhver tvist som oppstår fra eller er relatert til gyldigheten, tolkningen, aktualiteten, anvendbarheten eller formuleringen av disse brukervilkårene og/eller disse voldgiftsbestemmelsene i dette avsnittet herav, inkludert, men ikke begrenset til ethvert krav om at hele eller deler av disse brukervilkårene er ugyldige eller kan ugyldiggjøres;

Sted for voldgift. Voldgiften skal holdes enten: (i) på et sted avgjort av JAMS (eller, hvis aktuelt, AAA) i samvar med gjeldende regler (gitt at slikt sted er rimelig praktisk for deg og ikke krever reise i overkant av 100 miles fra hjemmet ditt eller forretningsstedet ditt); eller (ii) på slikt annet sted som felles kan godtas av deg og WBD; eller (iii) etter ditt valg, hvis det eneste kravet i voldgiften er fremlagt av deg og er på mindre enn $ 10 000 aggregert, via telefon eller via skriftlig innsendelse;

Styrende lov. Voldgiftsdommeren (i) skal benytte interne lover i delstaten New York samsvarende med Federal Arbitration Act og gjeldende foreldelsesfrister, eller, i den grad (hvis noen) føderal lov har forrang, skal anvende lovene i USA, uavhengig av eventuelle prinsipper for internasjonal privatrett; (ii) skal vurdere ethvert forslag om å henlegge, forslag om å stryke, forslag om dom om anmodningene, forlag om fullstendig eller delvis sammendragsdom, forslag om summarisk dom, eller noe annet dispositivt forslag samsvarende med regler for prosedyre i New York eller føderalt, som aktuelt; (iii) skal respektere krav om privilegium anerkjent ved lov; og (iv) skal ha autoritet til å gi enhver form for juridisk eller rimelighetsbasert oppreisning;

Ingen gruppeoppreisning. Voldgiftsommeren kan kun løse dine og/eller WBDs individuelle krav og voldgiftsdommeren skal ikke ha noen autoritet til å vurdere eller megle noen krav på et gruppe- eller representativt grunnlag, eller å konsolidere eller sette sammen kravene til andre personer eller parter som kan være i lignende situasjon:

Skriftlig dom. Voldgiftsdommeren skal utstede en skriftlig dom støttet av en beslutningsuttalelse som fremlegger voldgiftsdommerens fullstendige beslutning om tvisten og de faktiske funnene og juridiske konklusjonene relevante for den (en «dom»). Domsfellelse av dommen kan gis av enhver domstol som har jurisdiksjon derav eller har jurisdiksjon over den relevante parten eller dens aktiva;

Voldgiftskostnader. Hvis du er i stand til å vise at kostnadene for voldgift vil være prohibitive sammenlignet med kostnadene for rettssak, vil WBD betale så mye av registrerings- og høringsgebyrene dine i sammenheng med voldgiften som voldgiftsdommeren anser som nødvendig for å hindre at voldgiften blir kostnadsprohibitiv, uavhengig av resultatet av voldgiften, med mindre voldgiftsdommeren avgjør av kravet/kravene ditt/dine var frivole eller fremsatt uærlig;

Rimelige advokatgebyrer. Hvis du får tilkjent et beløp større enn det siste skriftlige forlikstilbudet fra WBD, skal voldgiftsdommeren også ha rett til å inkludere i dommen WBDs tilbakebetaling av dine rimelige og faktiske utbetalte advokatgebyrer tilknyttet voldgiften, men WBD skal i alle tilfeller bære sine egne advokatgebyrer;

Tolkning og håndhevelse av voldgiftsklausul. Med unntak av «Ingen gruppeoppreisning» ovenfor, hvis noen del av denne voldgiftsbestemmelsen anses å være ugyldig, ikke kan håndheves eller er ulovlig, eller på annen måte er i konflikt med de gjeldende reglene, skal det resterende av denne voldgiftsbestemmelsen forbli virksom og skal tolkes i henhold til sine vilkår som om den ugyldige, ikke-håndhevbare, ulovlige ellermotstridende bestemmelsen ikke fantes. Hvis «Ingen gruppeoppreisning» imidlertid blir funnet å være ugyldig, ikke kan håndheves eller ulovlig, skal hele denne voldgiftsbestemmelsen være ugyldig, og hverken du eller WBD skal ha rett til å megle deres tvist og må i stedet fremme eventuelle krav i en domstol med kompetent jurisdiksjon;

Modifisering av voldgiftsklausulen med varsel.  WBD kan modifisere disse voldgiftsbestemmelsene, men slike modifikasjoner skal kun bli effektive tretti (30) dager etter at WBD har varslet om slike modifikasjoner og kun på et fremtidig grunnlag for krav som oppstår fra WBD-transaksjoner og relasjoner som oppstår etter iverksettelsesdatoen for slikt varsel; og

Sivile søksmål er utelukket. Ingen gruppeoppreisning eller samling av krav.  Til tross for de foregående voldgiftsbestemmelsene kan du som ditt valg bringe erhvert krav du måtte ha mot WBD i din lokale lavere domstol innad i USA, hvis kravet ditt er innen slik domstols jurisdiksjonsgrense; forutsatt at slik domstol ikke har autoritet til å vurdere noen krav på et gruppe- eller representativt grunnlag, eller å konsolidere eller samle kravene til andre personer eller parter som kan være i lignende situasjon i i slik prosedyre.

FRASKRIVELSE AV GARANTIER OG ANSVARSBEGRENSNING

DU GODTAR AT DIN BRUK AV NETTSTEDET ER FOR EGEN RISIKO. DET KAN VÆRE FORSINKELSER, UNNLATELSER, UNØYAKTIGHETER ELLER ANDRE PROBLEMER MED ALL INFORMASJON VI GJØR TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET. HVIS DU STØTTER DEG PÅ NETTSTEDET ELLER PÅ NOE MATERIALE TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET, GJØR DU DETTE FOR EGEN RISIKO. DU FORSTÅR AT DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELL SKADE PÅ DITT DATASYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM ER ET RESULTAT AV NOE MATERIALE OG/ELLER DATA LASTET NED FRA ELLER PÅ ANNEN MÅTE LEVERT GJENNOM NETTSTEDET.

NETTSTEDET ER GITT TIL DEG SOM DET ER, MED ALLE FEIL, OG SOM TILGJENGELIG. NETTSTEDET, WBD OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER OG LISENSGIVER KAN IKKE GARANTERE OG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, GYLDIGHET, IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL TIL INFORMASJONEN TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET OG GARANTERER HELLER IKKE AT NETTSTEDET VIL VÆRE FEILFRITT OG KONTINUERLIG TILGJENGELIG ELLER AT NETTSTEDET VIL VÆRE FRITT FOR VIRUSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL NETTSTEDET, WARNER BROS DISCOVERY INC ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER ELLER LISENSGIVERE VÆRE ANSVARLIGE FOR DEG ELLER NOEN ANDRE FOR NOEN SKADER SOM OPPSTÅR FRA BRUKEN AV NETTSTEDET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ANSVAR FOR FØLGE-, SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER LIGNENDE SKADER, SELV OM VI HAR FÅTT RÅD PÅ FORHÅND OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. (FORDI ENKELTE STATER IKKE TILLATER EKSKLUSJONEN ELLER BEGRENSNINGEN AV VISSE KATEGORIER AV SKADER, VIL BEGRENSNINGEN OVENFOR KANSKJE IKKE GJELDE FOR DEG. I SLIKE STATER ER ANSVARET FOR NETTSTEDET, WARNER BROS DISCOVERY INC OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER OG LISENSGIVERE BEGRENSET I DEN STØRSTE UTSTREKNING TILLATT AV SLIK STATLIG LOV.) DU GODTAR AT ANSVARET TIL WBD OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER OG LISENSGIVERE, HVIS NOE, SOM OPPSTÅR FRA NOEN FORM FOR JURIDISK KRAV PÅ NOEN MÅTE TILKNYTTET NETTSTEDET IKKE VIL OVERSTIGE BELØPET, HVIS NOEN, DU BETALTE TIL WBD FOR BRUKEN AV NETTSTEDET.

SKADESLØSHOLDELSE

Du godtar å forsvare og holde skadesløs WBD, deres tilknyttede selskaper og deres tillitsvalgte, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører fra og mot alle tap, utgifter, erstatninger og kostnader (inkludert rimelige advokatgebyrer) som resulterer fra noe brudd på disse vilkårene eller noen aktivitet relatert til kontoen din (inkludert forsømmelig eller urettmessig atferd) av deg eller noen annen person som får tilgang til nettstedet ved å bruke din konto.

GEOGRAFISKE BEGRENSNINGER OG LOKALE FORSKRIFTER

WBD er basert i delstaten New York i USA. WBD fremsetter ingen krav om at nettstedet eller noe av innholdet på nettstedet skal være egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor USA.  Det kan være at tilgang til nettstedet ikke er lovlig for enkelte personer eller i visse land. Hvis du får tilgang til nettstedet utenfor USA, gjør du dette på ditt eget initiativ og for egen risiko og er ansvarlig for å overholde lokale lover hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.  Du forplikter deg spesifikt til å overholde alle gjeldende lover angående overføringen av tekniske data eksportert fra USA eller landet du er bosatt i.

VALG AV LOV

Disse vilkårene utgjør en avtale («avtalen») som har kommet i stand og som skal tolkes i samsvar med lovene i delstaten New York, uten å gi effekt til eventuelle prinsipper om internasjonal privatrett. 

Partene anerkjenner at denne avtalen er et bevis på en transaksjon som involverer mellomstatlig handel. Til tross for bestemmelsen i den foregående avsnitt med hensyn til gjeldende materiell lov, skal enhver voldgift utført i samsvar med vilkårene i denne avtalen styres av Federal Arbitration Act (9 U.S.C §§ 1–16).

VALG AV VERNETING

Ved å bruke nettstedet godtar du at den eksklusive jurisdiksjonen for enhver tvist som ikke er underlagt voldgiftsbestemmelsen diskutert ovenfor skal være de statlige og føderale domstolene i New York.

ATSKILLELSE

Hvis noen del av disse vilkårene blir funnet å være ugyldige eller ikke kan håndheves av noen årsak, skal slik ugyldighet eller ugjennomførbarhet ikke påvirke gjennomførbarheten eller gyldigheten av noen annen del av disse vilkårene, som fortsatt skal ha full virkning og tolkes som om den ugyldige eller ugjennomførbare delen ikke var del av vilkårene.

OVERLEVELSE

Enhver bestemmelse her som etter sin art innebærer din fortsatte etterlevelse etter opphør av disse vilkårene vil overleve opphør av disse vilkårene.

HVIS DU IKKE GODTAR Å VÆRE JURIDISK BUNDET AV ALLE DE FOREGÅENDE VILKÅRENE, SKAL DU IKKE GÅ INN PÅ ELLER BRUKE NETTSTEDET.

Sist oppdatert april 2022.

Les våre retningslinjer for personvern. 
©2022 Warner Bros. Discovery, Inc. eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbehold.