GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

(bijgewerkt mei 2022)

Discovery Communications, LLC (“DCL”) biedt deze leveranciersportaalwebsite (de “Website”) aan voor het registreren van bedrijven of personen die momenteel of willen worden beschouwd als leverancier van goederen en diensten aan DCL of als één of meer van haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, de Warner Bros. Discovery-bedrijvengroep). “Gelieerde ondernemingen” betekent elke entiteit die direct of indirect, via één of meer tussenpersonen, zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van DCL; op voorwaarde echter dat geen aandeelhouder van Warner Bros. Discovery, Inc. een gelieerde onderneming van DCL is op grond van deze overeenkomst.  

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) zorgvuldig.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw (“Leverancier” of “u”) gebruik van de Website en bevatten belangrijke informatie met betrekking tot uw wettelijke rechten, waaronder verplichte arbitrage, geen groepsvrijstelling, afstand van uw recht op juryrechtspraak, afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling voor DCL en de bedrijvengroep Warner Bros. Discovery (gezamenlijk “WBD”, “ons” of “wij”).  Neem een paar minuten de tijd om deze secties door te nemen. 

Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.  Deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing op uw gebruik van de Website.   Voor zover u een afzonderlijke commerciële overeenkomst met WBD hebt die de levering van bepaalde goederen en/of diensten regelt tussen u en WBD, staat die overeenkomst los van en wordt deze niet vervangen door deze voorwaarden.

Aanvullende of andere algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op andere websites, toepassingen en diensten die door WBD worden aangeboden.  Dergelijke algemene voorwaarden zijn te vinden op de plaats waar de relevante website, applicatie of dienst wordt aangeboden.  Raadpleeg de toepasselijke algemene voorwaarden voor meer informatie.  

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Door de Website te blijven gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben geplaatst, aanvaardt u deze Voorwaarden, zoals gewijzigd. We kunnen toegang tot, opschorting of stopzetting van de Website, of een deel ervan, op elk moment wijzigen, beperken.

WBD en haar informatieverstrekkers geven geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Website. Ondanks onze inspanningen om nuttige en nauwkeurige informatie te verstrekken, kunnen er van tijd tot tijd fouten op staan. Voordat u handelt op basis van informatie die u op de Website hebt gevonden, moet u alle feiten laten bevestigen die belangrijk zijn voor uw beslissing. Een koppeling naar een andere website vormt geen onderschrijving van die website (noch van een product, dienst of ander materiaal dat op die website wordt aangeboden) door WBD of haar licentiegevers en WBD is niet verantwoordelijk voor, en kan de prestaties van, goederen en diensten geleverd door anderen naar wiens website we koppelen niet garanderen.

Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om geen materiaal in te zenden, te verstrekken of door te geven via de Website of anderszins deel te nemen aan gedrag dat:

WBD heeft het recht, maar niet de verplichting, om de content van de Website te controleren om de naleving van deze Voorwaarden en andere operationele regels die van tijd tot tijd door WBD kunnen worden vastgesteld, te bepalen. WBD heeft het recht om, naar eigen goeddunken, materiaal te bewerken, verplaatsen, verwijderen of weigeren te aanvaarden dat is ingediend bij of verstrekt via de Website om welke reden dan ook, inclusief schending van deze Voorwaarden, hetzij om juridische of andere redenen, of omdat WBD geheel naar eigen inzicht het materiaal beschouwd als bezwaarlijk. Niettegenstaande dit recht van ons, blijven Leveranciers als enige verantwoordelijk voor de content die zij inzenden naar of verstrekken op de Website. U erkent en gaat ermee akkoord dat noch WBD noch één van haar gelieerde ondernemingen enige aansprakelijkheid aanvaardt of heeft voor enige actie of inactiviteit door WBD met betrekking tot elk gedrag op de Website of alle communicatie of informatie die op de Website wordt verstrekt. WBD behoudt zich ook het recht voor om informatie openbaar te maken die WBD noodzakelijk acht om te voldoen aan een wet, regelgeving of verzoek van de overheid, of om te weigeren om informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te verwijderen.

WBD vereist dat u de Website niet gebruikt om iemands auteursrecht, handelsmerk of andere intellectueeleigendomsrechten te schenden. Door materiaal te verstrekken of in te zenden naar de Website, garandeert en verklaart u dat u het materiaal bezit of het recht hebt om het materiaal te plaatsen of in te zenden, of dat u uw inzending doet met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar en dat geen enkele andere partij enig(e) recht, vordering of belang heeft in het materiaal dat u hebt ingediend of verstrekt. Het indienen of plaatsen van materiaal dat het eigendom is van een ander, zonder de toestemming van de eigenaar, is niet alleen een schending van deze Voorwaarden, maar kan u ook onderwerpen aan wettelijke aansprakelijkheid voor schending van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectueeleigendomsrechten.

GEBRUIK VAN MATERIALEN

Al het materiaal dat u via de Website inzendt, kan worden gereproduceerd, gewijzigd en gedistribueerd in elk medium, voor elk wettelijk doel in verband met de registratie van u als bestaande Leverancier of het overwegen van u als potentiële permanente Leverancier. Verder begrijpt u dat u door het plaatsen van materiaal op de Website aan WBD en aan iedereen die door WBD is geautoriseerd, een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie verleent om dergelijk materiaal geheel of gedeeltelijk weer te geven, te gebruiken, kopiëren, wijzigen, verzenden, verkopen, exploiteren, er afgeleide werken van te maken en te distribueren, op elke manier of elk medium, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor deze doeleinden.

De materialen, die beschikbaar zijn via de Website, zijn eigendom van WBD of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectueeleigendomsrechten. Het staat u vrij om informatie die u via de Website ontvangt voor uw eigen gebruik weer te geven en af te drukken, maar u mag het materiaal niet anderszins reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. U mag geen kopieën van materiaal op de Website in welke vorm dan ook (inclusief per e-mail of andere elektronische middelen) verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

GEEN KOPPELING

U mag geen hypertekstkoppeling naar de Website tot stand brengen.

GEEN VERZOEKEN OF SPAM VERSTUREN

Anders dan vereist om u te registreren als bestaande Leverancier of om te worden beschouwd als potentiële Leverancier, gaat u ermee akkoord om de Website niet te gebruiken om iemand te vragen om producten of diensten te kopen of verkopen, noch om iemand te vragen om donaties van welke aard dan ook te doen, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

GEEN FRAMING

U mag de inhoud van de Website niet framen of de schijn wekken dat een website van derden de content van de Website presenteert of onderschrijft, of enig intellectueel eigendom van de Website, WBD of één van hun licentiegevers op een andere Website of andere dienst opnemen.

HANDELSMERKEN

U mag geen handelsmerk of dienstmerk gebruiken dat op de Website verschijnt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk.

GEBRUIKERSACCOUNTS, REGISTRATIE EN BEVEILIGING

Door de Website te gebruiken, garandeert u dat u de rechtsbevoegdheid hebt om de overeenkomst aan te gaan die in deze Voorwaarden wordt uiteengezet (d.w.z. dat u de juiste leeftijd en mentale capaciteit hebt en anderszins wettelijk gebonden bent aan het contract).

Als onderdeel van de registratieprocedure selecteert u een gebruikersnaam en een wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat de informatie die u tijdens deze registratieprocedure verstrekt nauwkeurig en volledig is. U stemt er ook mee in om (i) geen gebruikersnaam van een andere persoon te selecteren, registreren of proberen te registreren, of een gebruikersnaam van een andere persoon te gebruiken met de bedoeling zich voor te doen als die persoon; (ii) een gebruikersnaam van iemand anders te gebruiken zonder toestemming; (iii) een gebruikersnaam te gebruiken die de intellectueeleigendomsrechten van een persoon schendt; of (iv) een gebruikersnaam te gebruiken die WBD als beledigend beschouwt. WBD behoudt zich het recht voor om een gebruikersnaam of wachtwoord te weigeren of te beëindigen die/dat, naar haar oordeel, beledigend wordt geacht. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en stelt WBD op de hoogte van elk bekend of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw account. Verder gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle verklaringen en handelingen of nalatigheden die zich voordoen op uw account terwijl uw wachtwoord wordt gebruikt. Als u denkt dat iemand uw wachtwoord of account zonder uw toestemming heeft gebruikt, moet u WBD onmiddellijk op de hoogte stellen. WBD behoudt zich het recht voor om alle informatie in te zien en openbaar te maken, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikersnamen van accounts en andere informatie om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en wettige verzoeken van de overheid. Informeer WBD als er een wijziging is in de informatie die u op het moment van uw eerste registratie hebt verstrekt, inclusief een adres- of naamswijziging.

GESCHILLENBESLECHTING

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG. HET BEÏNVLOEDT UW RECHTEN EN HOE VORDERINGEN DIE U EN DISCOVERY TEGEN ELKAAR HEBBEN, WORDEN OPGELOST. Deze Sectie wordt beschouwd als een “schriftelijke arbitrageovereenkomst” op grond van de Federal Arbitration Act (Amerikaanse Federale arbitragewet). U en WBD komen overeen dat wij beogen dat deze Sectie voldoet aan de “schriftelijke” vereiste van de Federal Arbitration Act. Deze Sectie kan alleen in onderling overleg worden gewijzigd.

Wij zijn van mening dat arbitrage een snellere, gemakkelijkere en goedkopere manier is om eventuele geschillen of meningsverschillen die u met ons hebt op te lossen. Derhalve, krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, als u een geschil of meningsverschil met ons hebt met betrekking tot (i) uw gebruik van of interactie met de Website, (ii) alle transacties met WBD die via de Website worden uitgevoerd, of (iii) alle gegevens of informatie die u aan WBD verstrekt of die WBD kan verzamelen in verband met dergelijk(e) gebruik, interactie, of transactie door middel van de Website (gezamenlijk, “Websitetransacties of -relaties van WBD”), hebt u niet het recht om een vordering in te stellen bij de rechtbank, of een jury de vordering te laten beslechten en u hebt niet het recht om een groepsgeding of soortgelijke procedure in te stellen of daaraan deel te nemen bij een rechtbank of via arbitrage. Door gebruik te maken van of interactie te hebben met de Website of andere WBD-Websitetransacties of -relaties met ons aan te gaan, gaat u akkoord met bindende arbitrage zoals hieronder bepaald.

We zullen alle redelijke inspanningen doen om eventuele klachten, geschillen of meningsverschillen die u met ons hebt, informeel op te lossen. Als die inspanningen mislukken, gaat u door de Website te gebruiken, ermee akkoord dat elk(e) klacht, geschil, of onenigheid die/dat u kunt hebben met betrekking tot WBD, en elke vordering die WBD tegen u kan hebben, voortvloeiend uit, met betrekking tot, of op enigerlei wijze verbonden met deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacyverklaring, of enige Websitetransacties of -Relaties van WBD, uitsluitend worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage (“arbitrage”) beheerd door JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services, Juridische diensten voor arbitrage en bemiddeling) of haar opvolger (“JAMS”) en uitgevoerd in overeenstemming met de gestroomlijnde regels en procedures voor arbitrage van JAMS die van kracht zijn op het moment dat de arbitrage wordt gestart of, als het met de vordering gemoeide bedrag hoger is dan $100.000, in overeenstemming met de dan geldende uitgebreide regels en procedures voor arbitrage van JAMS (respectievelijk de “Toepasselijke regels”). De Toepasselijke Regels zijn te vinden op www.jamsadr.com. Als JAMS niet langer bestaat, wordt de arbitrage beheerd door de American Arbitration Association (Amerikaanse Arbitrage-associatie) of haar opvolger (de “AAA”) in plaats daarvan en uitgevoerd in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van AAA die op dat moment van kracht zijn (welke de “Toepasselijke regels” vormen in dergelijke omstandigheden). Als JAMS (of, indien van toepassing, AAA) op het moment dat de arbitrage wordt ingediend, minimumnormen voor procedurele billijkheid voor consumentenarbitrage heeft die van toepassing zouden zijn op de zaak in kwestie, stemt WBD ermee in u het voordeel van dergelijke minimumnormen te bieden voor zover deze gunstiger zijn dan de vergelijkbare arbitragebepalingen uiteengezet in deze sectie, echter op voorwaarde dat dergelijke minimumnormen in geen geval de toepassing van subsectie (e) of (i) hieronder mogen schenden of beperken. Bovendien belet deze Sectie geen enkele partij om een beroep te doen voorlopige rechtsmiddelen ten behoeve van arbitrage bij een bevoegde rechtbank.

U gaat er verder mee akkoord dat:

De Arbiter deze Overeenkomst interpreteert. De Arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de geldigheid, interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze arbitragebepalingen in deze sectie, inclusief maar niet beperkt tot enige bewering dat deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of vernietigbaar is;

Arbitragelocatie. De Arbitrage wordt gehouden ofwel: (i) op een door JAMS bepaalde locatie (of, indien van toepassing, AAA) in overeenstemming met de toepasselijke regels (op voorwaarde dat een dergelijke locatie redelijkerwijs geschikt is voor u en geen reizen van meer dan 100 mijl (+/- 161 km) van uw huis of vestiging vereist); of (ii) op een andere locatie die wederzijds door u en WBD kan worden overeengekomen; of (iii) naar uw keuze, als de enige vorderingen in de arbitrage door u worden ingesteld en in totaal minder dan $10.000 bedragen, telefonisch of schriftelijk;

Toepasselijk recht. De Arbiter (i) past interne wetten van de staat New York toe in overeenstemming met de Federal Arbitration Act en toepasselijke verjaringstermijnen, of, voor zover (indien van toepassing) die federale wetgeving prevaleert, past de wet van de VS toe, ongeacht conflicterende wettelijke principes; (ii) overweegt elke motie tot afwijzing, motie om te schrappen, motie tot oordeel over de pleidooien, motie voor een volledige of gedeeltelijke uitspraak in kort geding, motie voor samenvattend oordeel, of een andere dispositieve motie in overeenstemming met het reglement  van orde van New York of de federale overheid, indien van toepassing; (iii) respecteert wettelijk erkende privilege-eisen; en (iv) is bevoegd om elke vorm van wettelijke of billijke vergoeding toe te kennen;

Geen groepsvrijstelling. De Arbitrage kan alleen de individuele vorderingen van u en/of WBD oplossen en de Arbiter heeft geen bevoegdheid om vorderingen op collectieve of representatieve basis in overweging te nemen of erbij te bemiddelen, of om de vorderingen van andere personen of partijen in dezelfde situatie te consolideren of eraan mee te doen;

Schriftelijke toekenning. De Arbiter geeft een schriftelijke toekenning uit die wordt ondersteund door een besluitsverklaring waarin de volledige bepaling van het geschil door de Arbiter en de daarvoor relevante feitelijke bevindingen en juridische conclusies (“Toekenning”) worden uiteengezet. Het oordeel over de Toekenning kan worden ingediend door elke rechtbank die bevoegd is of de bevoegdheid heeft over de relevante partij of haar activa;

Arbitragekosten. In het geval dat u kunt aantonen dat de arbitragekosten buitensporig zijn in vergelijking met de kosten van rechtszaken, betaalt WBD zoveel van uw indienings- en hoorzittingskosten in verband met de arbitrage voor zover de Arbiter dat nodig acht om te voorkomen dat de arbitragekosten buitensporig zijn, ongeacht het resultaat van de arbitrage, tenzij de Arbiter bepaalt dat uw vordering(en) lichtzinnig was/waren of te kwader trouw werd(en) ingesteld;

Redelijke Advocatenhonoraria. In het geval dat u een Toekenning krijgt die groter is dan het laatste schriftelijke schikking van WBD, heeft de Arbiter ook het recht om in de Toekenning WBD’s terugbetaling van uw redelijke en feitelijke contante advocatenhonoraria in verband met de arbitrage op te nemen, maar WBD draagt in alle gevallen haar eigen advocatenhonoraria;

Interpretatie en handhaving van arbitrageclausule. Met uitzondering van “Geen Groepsvrijstelling” hierboven, als enig deel van deze arbitragebepaling als ongeldig, onafdwingbaar of onwettig wordt beschouwd, of anderszins in strijd is met de toepasselijke regels, dan blijft het overige deel van deze arbitragebepaling van kracht en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de voorwaarden alsof de ongeldige, onafdwingbare, onwettige of tegenstrijdige bepaling hierin niet is opgenomen. Indien echter “Geen Groepsvrijstelling” ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, dan is het geheel van deze arbitragebepaling nietig en ongeldig en noch u noch WBD heeft het recht om het geschil te bemiddelen en moet in plaats daarvan vorderingen instellen bij een bevoegde rechtbank;

Wijziging van arbitrageclausule met kennisgeving.  WBD kan deze arbitragebepalingen wijzigen, maar dergelijke wijzigingen worden pas van kracht dertig (30) dagen nadat WBD dergelijke wijzigingen heeft gemeld en alleen op prospectieve basis voor vorderingen die voortvloeien uit WBD-Transacties en -Relaties die plaatsvinden na de ingangsdatum van een dergelijke kennisgeving; en

Geringe vorderingen zijn uitgesloten. Geen Groepsvrijstelling of voeging van vorderingen.  Niettegenstaande de voorgaande arbitragebepalingen kunt u, naar uw keuze, elke vordering die u tegen WBD hebt indienen bij uw lokale rechtbank voor geringe vorderingen binnen de VS, als uw vordering binnen de juridische bevoegdheid van dergelijke rechtbank valt; op voorwaarde dat dergelijke rechtbank niet de bevoegdheid heeft om vorderingen op collectieve of representatieve basis in overweging te nemen, of om de vorderingen van andere personen of partijen die zich in een dergelijke procedure kunnen bevinden, te consolideren of samen te voegen.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS. ER KUNNEN VERTRAGINGEN, WEGLATINGEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF ANDERE PROBLEMEN ZIJN MET INFORMATIE DIE WE BESCHIKBAAR STELLEN OP DE WEBSITE. ALS U VERTROUWT OP DE WEBSITE OF ENIG MATERIAAL DAT BESCHIKBAAR IS VIA DE WEBSITE, DOET U DIT OP EIGEN RISICO. U BEGRIJPT DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN MATERIAAL EN/OF GEGEVENS GEDOWNLOAD VAN OF ANDERSZINS VERSTREKT VIA DE WEBSITE.

DE WEBSITE WORDT AAN U VERSTREKT ZOALS DEZE IS, MET ALLE FOUTEN EN ZOALS BESCHIKBAAR. DE WEBSITE, WBD EN HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS EN LICENTIEGEVERS KUNNEN GEEN GARANTIES GEVEN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-SCHENDING, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE WEBSITE, NOCH GARANDEREN ZE DAT DE WEBSITE FOUTLOOS OF CONTINU BESCHIKBAAR ZAL ZIJN, OF DAT DE WEBSITE VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. IN GEEN GEVAL IS DE WEBSITE, WARNER BROS DISCOVERY INC OF HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF SOORTGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS WE VOORAF OP DE HOOGTE WORDEN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. (OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE CATEGORIEËN SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEBSITE, WARNER BROS DISCOVERY INC EN HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS EN LICENTIEGEVERS BEPERKT TOT VOOR ZOVER DE STAATSWETGEVING DIT TOESTAAT.) U GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN WBD EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS EN LICENTIEGEVERS, INDIEN VAN TOEPASSING, DIE VOORTVLOEIT UIT ENIGE JURIDISCHE VORDERING DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE, HET BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, DAT U HEBT BETAALD AAN WBD VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, NIET OVERSCHRIJDT.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in WBD, haar gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, licentiegevers en leveranciers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden of een activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die de Website bezoekt via uw account.

GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN & LOKALE REGELGEVING

WBD is gevestigd in de staat New York in de Verenigde Staten. WBD doet geen beweringen dat de Website of de content van de Website toegankelijk, geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten.  Toegang tot de Website door bepaalde personen of in bepaalde landen is wellicht niet legaal. Als u de Website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is.  U stemt er specifiek mee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waar u woont.

RECHTSKEUZE

Deze Voorwaarden vormen een overeenkomst (de “Overeenkomst”) die is aangegaan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, zonder dat daarbij de beginselen omtrent het conflicteren van wetgeving van toepassing is. 

De partijen erkennen dat deze Overeenkomst bewijs levert van een transactie met betrekking tot interstatelijke handel. Niettegenstaande de bepaling in de vorige paragraaf met betrekking tot het toepasselijke materiële recht, wordt elke arbitrage die wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst beheerst door de Federal Arbitration Act (9 U.S.C. §§ 1-16).

FORUMKEUZE

Door gebruik te maken van de Website gaat u ermee akkoord dat de exclusieve jurisdictie voor geschillen die niet onderworpen zijn aan de hierboven besproken arbitragebepaling de staats- en federale rechtbanken in New York zijn.

SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een deel van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de afdwingbaarheid of geldigheid van een ander deel van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven en worden geïnterpreteerd alsof het ongeldige of niet-afdwingbare deel geen deel uitmaakt van de Voorwaarden.

VOORTBESTAAN

Elke bepaling hierin die door zijn aard uw voortdurende naleving na beëindiging van deze Voorwaarden overweegt, blijft ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht.

ALS U NIET AKKOORD GAAT OM WETTELIJK GEBONDEN TE ZIJN AAN ALLE VOORGAANDE VOORWAARDEN, VERZOEKEN WIJ U DE WEBSITE NIET TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.

Laatst bijgewerkt april 2022.

Lees ons Privacybeleid. 
©2022 Warner Bros. Discovery, Inc. of haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.  Alle rechten voorbehouden.